Wybierz markę i model

Kategoria

Polityka prywatności

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W firmie zatechservis s.r.o. traktujemy dane osobowe naszych klientów jako coś, co należy chronić. Poniżej się dowiesz, w jaki sposób spółka zatechservis s.r.o., REGON: 03278263, z siedzibą: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, wpisana w rejestrze handlowym przy Sądzie Okręgowym w Brnie, dział C, wpis 84280, podchodzi do ochrony danych osobowych swoich klientów, dostawców lub ewentualnych innych osób, których dane dotyczą.

Ochrona prywatności i przetwarzanie danych osobowych jest dla firmy zatechservis s.r.o. priorytetem, a przetwarzanie danych osobowych uważane jest za ściśle poufne, dane osobowe traktowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, szczególnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679.

1. Cele i podstawa prawna przetwarzania

W przypadku osób, których dotyczą dane, przetwarzamy dane osobowe w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

  • wykonywanie stosunku umownego – negocjacje w sprawie zawarcia, zmiany lub wykonania umowy, realizacja zamówienia, rozpatrzenie reklamacji, udzielenie odpowiedzi na Twoje pytania;
  • wykonywanie obowiązków prawnych – obowiązki w rozumieniu przepisów dotyczących rachunkowości i podatków, a następnie także udostępnianie danych i informacji organom ścigania, ewentualnie innym organom władz publicznych, zgodnie ze stosownymi przepisami prawnymi;
  • uzasadniony interes spółki zatechservis s.r.o. – ochrona praw i interesów chronionych przez prawo administratora, komunikacja z użytkownikami stron internetowych, wysyłanie informacji handlowych; firma zatechservis s.r.o. upoważniona jest do przetwarzania adresu e‑mail lub numer telefonu swoich klientów w rozumieniu § 7 ust. 3 ustawy nr 480/2004 Dz.U., o niektórych usługach spółki informacyjnej oraz o zmianie niektórych ustaw (ustawa o niektórych usługach spółki informacyjnej), z późniejszymi zmianami, w celu rozpowszechniania informacji handlowych dotyczących własnych produktów lub usług w przypadku, gdy klient takiemu przesyłaniu wcześniej się nie sprzeciwił.

 

2. Zakres danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania

W przypadku naszych klientów przetwarzamy tylko absolutnie niezbędne dane. Dokonujemy tego w celu świadczenia możliwie najlepszych usług oraz oferowania towaru najwyższej jakości. Konkretnie chodzi o następujące dane - imię, nazwisko, adres dostawy, adres do fakturowania, nazwa (handlowa), REGON, NIP, numer telefonu, adres e‑mail, notatka dla przewoźnika, notatka dla sprzedającego i ewentualnie inne dane osobowe, które przekaże osoba, której dotyczą dane.

W przypadku naszych dostawców lub innych kontrahentów możemy poza tym przetwarzać następujący dane osobowe - tytuł naukowy, adres kontaktowy, ID skrzynki danych, kontakt bankowy.

3. Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i możesz być pewien, żenigdy nikomu ich nie sprzedajemy. Dane osobowe udostępniane są wyłącznie upoważnionym pracownikom firmy zatechservis s.r.o., lub poszczególnym podmiotom przetwarzającym i administratorom danych osobowych, a mianowicie tylko w zakresie absolutnie koniecznym do realizacji poszczególnych celów przetwarzania. Celem takiej współpracy jest świadczenie możliwie najlepszych usług najbardziej stosownych usług tylko dla Ciebie. Świadczący usługi mogą użyć w ten sposób pozyskanych danych wyłącznie na podstawie umowy przekazania danych osobowych lub umowy przetwarzania danych osobowych, zawartych między takimi odbiorcami i firmą zatechservis s.r.o. Takimi odbiorcami są zwłaszcza reprezentanci spółki zatechservis s.r.o., operatorzy systemów informacyjnych i komunikacyjnych, infrastruktury technicznej (np. usług IT) i inni. Szczegółowe informacje lub listę odbiorców udostępni spółka zatechservis s.r.o. na żądanie.

4. Okres przechowywania danych osobowych i zabezpieczenie

Twoje dane osobowe chronione są przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich opublikowania lub utraty, lub nieupoważnioną modyfikacją podanych danych osobowych oraz informacji, dzięki zastosowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Okresy retencji uwzględniając poszczególne cele przetwarzania są przede wszystkim następujące:

 

Cel przetwarzania

Okres przechowywania danych osobowych

Wykonywanie umowy

Najdłużej przez okres trwania stosunku umownego i przez okres 10 lat po zakończeniu stosunku umownego

Realizacja zamówienia

Najdłużej 10 lat od końca okresu podatkowego, w którym wystawiono fakturę VAT (dokument podatkowy)

Rozpatrzenie reklamacji

Najdłużej 5 lat po zakończeniu postępowania reklamacyjnego

Komunikacja z użytkownikami strony internetowej

Najdłużej 30 dni od zakończenia komunikacji

Wysyłanie informacji handlowych

Najdłużej 30 dni od wycofania zgody/opt-outu

 

5. Szczególne postanowienia w przypadku rejestracji

Podczas zakupu towaru za pośrednictwem sklepu internetowego działającego na umieszczonej na adresie internetowym https://www.zatechservis.pl, posiadasz możliwość dokonania rejestracji w celu ułatwienia przyszłych transakcji. Rejestrując się przyjmujesz do wiadomości, że spółka zatechservis s.r.o. upoważniona jest także do przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie informacji przekazanych podczas rejestracji (adres e-mail logowania, hasło), a mianowicie w celu wykonywania obowiązków umownych wynikających z umowy kupna.

6. Prawa osób, których dotyczą dane

Jako osoba, której dotyczą dane przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawa, które wynikają z przepisów prawnych, i które możesz kiedykolwiek zastosować. Chodzi o prawo

  • dostępu do danych osobowych;
  • do sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  • do usunięcia danych osobowych, jeśli dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w jakich zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone, lub jeśli okaże się, że były przetwarzane w sposób niezgodny z prawem;
  • do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • do przenoszenia danych;
  • do wniesienia sprzeciwu, po którym przetwarzanie danych osobowych zostanie zakończone, jeśli nie okaże się, że istnieją istotne uzasadnione podstawy ich przetwarzania, które mają charakter nadrzędny wobec interesów lub praw i swobód osoby, której dotyczą dane, zwłaszcza, gdy powodem jest egzekwowanie roszczeń prawnych;
  • do zwrócenia się ze skargą do organu nadzorczego, którym w Republice Czeskiej jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (www.uoou.cz).

Jeśli będziesz chciał(a) dochodzić swoich praw, lub będziesz chciał(a) zapytać o przetwarzanie Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +420 724 677 516 lub za pośrednictwem e-mailu na adresie info@zatechservis.pl.

 

Niniejsze Zasady przetwarzania danych osobowych obowiązują od 29.07.2020 r.

Płać z nami online: GoPay

© 2024 Zatechservis s.r.o. | Wszelkie prawa zastrzeżone | Cookies | Utworzył TRUE-DESIGN

Produkt dodany do koszyka